Arbeidsovereenkomst Voor Bepaalde Tijd: Werkgevers Opgelet!

Door Maaike Meinhardt
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De regels voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaan veranderen. Werkgevers krijgen al per 1 juli 2014 te maken met een andere rechtspositie van flexwerkers. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De Tweede Kamer heeft op 18 februari ingestemd met het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, dat onder meer de rechtspositie van flexwerkers wijzigt.

Wijzigingen voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd:

  • In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden mag de werkgever geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitende arbeidsovereenkomst;
  • In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag de werkgever geen concurrentiebeding opnemen. Dit mag alleen in bijzondere gevallen;
  • Indien de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer heeft dat automatisch eindigt, dan moet de werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Bij niet naleving van deze verplichting is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal één maandsalaris;
  • Er kan schriftelijk worden bedongen dat de overeenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht gedurende de eerste 26 weken van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling op verzoek van de inlener eindigt (uitzendbeding). Bij CAO kan thans onbeperkt ten nadele van de werknemer van de 26-wekentermijn worden afgeweken. De afwijkingsmogelijkheid bij CAO van het uitzendbeding wordt in de nieuwe wet begrensd tot ten hoogste 78 weken;
  • De werkgever kan het risico op loondoorbetaling in de individuele oproepovereenkomst uitsluiten voor de eerste zes  maanden van de arbeidsovereenkomst. Bij CAO kan momenteel onbeperkt ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Volgens het nieuwe wetsvoorstel kan de periode niet ongeclausuleerd bij CAO worden verlengd, maar alleen als de werkzaamheden in bij de CAO te bepalen functies incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Ketenregeling arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd pas in juli 2015 aangepast

  • De werknemer krijgt eerder een vast dienstverband. Volgen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar binnen zes maanden (nu drie maanden) op, dan ontstaat na een periode van twee jaar (nu drie jaar) of bij een vierde contract een vast dienstverband (ketenbepaling). De ketenbepaling geldt niet voor werknemers onder de achttien jaar die maximaal twaalf uur per week werken. De inwerkingtreding van deze regel is onlangs met een jaar uitgesteld. Het gaat dan om uitstel van de gehele ketenregeling.

Over de auteur

Bekijk het profiel van Maaike Meinhardt, advocaat arbeidsrecht bij PUUR Advocaten en gespecialiseerd in zieke werknemers, onderwijsrecht, ontslag en reorganisaties.