Is een CAO van Toepassing op Mijn Bedrijf?

Door Sanne van Ruitenbeek
cao teopassing

Voor u als werkgever is het niet altijd duidelijk of een CAO van toepassing is op uw bedrijf. Hoe komt u daar achter en wat betekent de werkingssfeer van een CAO voor uw arbeidscontracten?

Twee soorten: bedrijfstak- of ondernemings-CAO

Er zijn twee soorten CAO’s, namelijk bedrijfstak-CAO’s en ondernemings-CAO’s.

  • Een ondernemings-CAO wordt gesloten tussen een onderneming (bijvoorbeeld Philips) en een (of meer) werknemersorganisaties/vakbonden (zoals FNV en CNV).  
  • Een bedrijfstak-CAO wordt gesloten tussen werkgeversorganisaties (bijvoorbeeld de Metaalunie) en werknemersorganisaties/vakbonden (zoals FNV en CNV).

Wanneer is een ondernemings-CAO op mijn bedrijf van toepassing?

Als u als werkgever een CAO afsluit met een werknemersorganisatie, dan is dit een ondernemings-CAO en is deze CAO van toepassing op het personeel van uw onderneming.

Wanneer is een bedrijfstak-CAO op mijn bedrijf van toepassing?

Als u als werkgever lid bent van de werkgeversorganisatie die een bedrijfstak-CAO heeft afgesloten en u valt onder de werkingssfeer van deze CAO, dan is deze CAO van toepassing op uw bedrijf.

De werkingssfeer van een CAO beschrijft welke bedrijfstakactiviteiten vallen onder de reikwijdte van de CAO. In de CAO voor het metaalbewerkingsbedrijf worden in de werkingssfeerbepaling bijvoorbeeld activiteiten opgesomd die door bedrijven worden gedaan in de metaalbewerkingssector.

Ook als u geen lid bent van een werkgeversorganisatie, maar wél onder de werkingssfeer valt van een CAO, kan deze CAO ook op u van toepassing zijn. Dit is het geval als het Ministerie van SZW deze CAO algemeen verbindend heeft verklaard voor de gehele bedrijfstak. Een overzicht van de algemeen verbindend verklaarde CAO’s (ook wel ‘AVV CAO’) vindt u hier en geldt altijd voor een bepaalde periode (zoals 1 of 2 jaar). Na deze periode kan door de CAO-partijen weer een nieuw verzoek tot algemeen verbindendverklaring worden gedaan bij het Ministerie van SZW.

Incorporatiebeding

Ook kan een CAO van toepassing zijn op uw bedrijf als in de arbeidsovereenkomst een clausule is opgenomen waarin staat dat een bepaalde CAO van toepassing is. Bijvoorbeeld: Op deze arbeidsovereenkomst is de CAO voor de Bouwnijverheid van toepassing. Dit is een zogenaamd ‘incorporatiebeding’ en betekent dat de werkgever en de werknemer er (vrijwillig) voor kiezen om een CAO toe te passen.

CAO-problematiek

Helaas zijn de werkingssfeerbepalingen in CAO’s niet altijd eenduidig en kan er discussie ontstaan over de vraag of een werkgever een CAO moet toepassen of niet. Hier worden dan ook geregeld juridische procedures over gevoerd. Dergelijke procedures kunnen worden gestart door werknemersorganisaties/vakbonden; soms in samenwerking met bedrijfstakpensioenfondsen. De formele juridische basis van het verplicht moeten toepassen van bedrijfstakpensioenfondsen is anders dan die van CAO’s maar de werkingssfeerbepalingen komen geregeld overeen. Dit betekent dat een werkgever die gehouden is een bedrijfstak-CAO toe te passen daarmee ook gehouden kan zijn deel te nemen aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (en vice versa)

Ten slotte kan het zo zijn dat er sprake is van ‘botsende CAO’s. Bijvoorbeeld als er een CAO binnen uw organisatie geldt en u neemt een bedrijf over waar een andere CAO geldt. In dat geval zal moeten worden onderzocht of beide CAO’s moeten worden toegepast, dan wel kan worden overgegaan tot harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

TIP

Check of uw onderneming valt onder de werkingssfeer van een CAO en, zo ja, of de arbeidsvoorwaarden binnen uw onderneming overeenkomen met deze CAO. Zo niet, dan kan dit hoge nabetalingskosten meebrengen, inclusief rente en boete.

Heeft u hulp nodig van een advocaat die gespecialiseerd is in CAO-problematiek?

Via het LegalDutch-platform krijgt u snel advies tegen een vaste prijs

Over de auteur

Bekijk het profiel van Sanne van Ruitenbeek, arbeidsrechtadvocaat bij Pallas Advocaten en gespecialiseerd in internationale arbeidsrelaties.