Huurbescherming Voor Woonboot met Ligplaats

Door Frank Oostlander
huurbescherming woonboot

Er komt eindelijk huurbescherming voor huurders van een woonboot met ligplaats, zo heeft minister Blok van Wonen toegezegd.  

Bij brief van 5 februari 2014 aan de Kamer heeft Minister Blok eindelijk erkend dat wonen op het water gelijkwaardig is aan wonen op land. Een ligplaats is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde, zonder ligplaats heeft een woonboot weinig waarde, met een ligplaats daarentegen des te meer.

De minister gaat “op korte termijn” een wetswijziging voorbereiden waarmee voor huurders van ligplaatsen die een permanent karakter hebben (en dus beschikken over een vergunning of ontheffing voor permanent wonen) huurbescherming wordt ingevoerd. Dit betekent dat de huuropzegging van ligplaatsen voor een woonboot straks aan wettelijke regels zal worden gebonden en dat huurprijsverhoging voortaan slechts eenmaal per jaar mogelijk is.

Huurbescherming voor woonboot met ligplaats

Er zal een bijzondere opzeggingsgrond worden ingevoerd die ziet op de publiekrechtelijke belangen van uiteenlopende aard, die aan het gebruik van een ligplaats zijn verbonden. De huurbescherming zal gelden onafhankelijk van de vraag of van een private partij wordt gehuurd, of van de overheid.

Geen huurprijsbescherming voor woonboot

De minister is overigens uitdrukkelijk niet van plan om ook huurprijsbescherming voor ligplaatsen voor woonboten in te voeren. Volgens de minister stijgt de waarde van de woonboot met een ligplaats ver uit boven wat als sociale huisvesting kan worden aangeduid. Omdat huurprijsbescherming voor vrije sector woningen (op land) niet van toepassing is, acht de minister het alleszins redelijk om een woonboot met een ligplaats ook tot de vrije sector te rekenen.

Overgangsrecht huurbescherming woonboot nog onduidelijk

Hoe het overgangsrecht voor bestaande huurcontracten van een woonboot er uit gaat zien, moet worden afgewacht. Ook blijft vooralsnog onduidelijk of een wettelijke regeling voor indeplaatsstelling zal worden ingevoerd.

Over de auteur

Frank Oostlander is advocaat bij Smeets advocaten in Haarlem en adviseert in vastgoedzaken, huur- en bouwkwesties, aanbestedingen, en over commerciële contracten, zoals franchising.