Einde Inkeerregeling Zwartspaarders Juli 2014!

Door Rutger Oevering
inkeerregeling

Zwartspaarders hebben nog maar tot juli 2014 om zonder boete van de belastingdienst gebruik te maken van de inkeerregeling. Wacht niet te lang want vanaf 2015 wordt in de EU het bankgeheim opgeheven.

Sinds september 2013 is het voor zwartspaarders weer mogelijk gebruik te maken van de inkeerregeling zonder boetes van de fiscus. Maar daar komt binnenkort een einde aan. Bij een inkeer tot 1 juli 2014 wordt de vergrijpboete van de belastingdienst verminderd tot nihil, bij inkeer van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 wordt uitgegaan van een boete van 30 procent. Bij inkeer vanaf 1 juli 2015 wordt zelfs uitgegaan van een boete van 60 procent.

Ook zwartspaarders die zich veilig wanen, moeten zich hier rekenschap van geven, want het bankgeheim in de EU staat de laatste jaren onder druk. Ook Luxemburg en Oostenrijk zullen daarom met ingang van 2015 informatie moeten uitwisselen met de Belastingdienst over tegoeden, wat grote (heffings)gevolgen kan hebben voor Nederlandse spaarders met niet aangegeven tegoeden in die landen. Maar het bekendste Europese voorbeeld waar nog een bankgeheim geldt, is natuurlijk Zwitserland. Hoe lang blijft dit nog zo?

Bankgeheim Zwitserland onder druk

De internationale druk neemt alsmaar toe, waardoor het steeds moeilijker voor Zwitserland wordt om het bankgeheim te behouden. Zo is er een overeenkomst in 2009 tussen Zwitserland en Nederland gesloten die de Nederlandse Belastingdienst in staat stelt om informatie in te winnen over Nederlandse rekeninghouders (in zeer specifieke gevallen). Verder heeft de bekende Zwitserse Bank UBS onder druk van de Amerikaanse autoriteiten inmiddels gegevens van duizenden UBS-klanten uit de Verenigde Staten verstrekt.

In ruil voor de opheffing van zijn bankgeheim heeft Luxemburg als tegenprestatie geëist dat vergelijkbare afspraken met Europese landen met een vriendelijke regime voor zwartspaarders buiten de EU worden gemaakt, daar Luxemburg een uitstroom van kapitaal vreest. De onderhandelingen tussen de EU en belastingparadijzen als Zwitserland en Monaco zijn inmiddels vergevorderd en zal hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar tot een akkoord moeten leiden. Het lijkt dus een kwestie van tijd dat schijnbaar onaantastbare bastions als Zwitserland en Monaco gaan vallen.

Inkeerregeling afgebouwd

De inkeerregeling is al in 2001 ingevoerd en houdt in dat er geen boete wordt opgelegd, maar alleen de belasting wordt nagevorderd over de laatste twaalf jaar (en alsnog (heffings)rente wordt berekend) bij vrijwillige melding. Bij het zogenoemde “inkeren” wordt dus alsnog met de belastingdienst afgerekend zonder boeteoplegging.

De laatste jaren is de inkeerregeling afgebouwd en riskeerde een zogenoemde “zwartspaarder” echter een boete tot wel 300% van de te betalen belasting! De enige mogelijkheid ter voorkoming van een boete was dat indien belastingplichtigen echter een gemaakte fout uiterlijk twee jaar nadat de fout is begaan vrijwillig verbeterde, waardoor zij toch ontkomen aan het opleggen van een vergrijpboete (art. 67n lid 1 Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR)).

Zij doen dit op tijd als zij alsnog een juiste en volledige aangifte indienen, vóórdat zij weten of redelijkerwijs moeten vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. Komt de belastingplichtige na de genoemde tweejarentermijn tot inkeer, dan wordt de boete gematigd.

Vergrijpboete

Als de belastingplichtig vrijwillig zijn belastingaangifte verbetert, zal de Belastingdienst afzien van het opleggen van een vergrijpboete, op grond van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998. Art. 67n AWR geldt ook alleen voor aanslagbelastingen zoals de inkomstenbelasting. Echter voor ‘oude’ tegoeden (die al jarenlang worden aangehouden bij banken) bood dit geen soelaas.

De boeten vallen onder de bestuurlijke boeten en de inspecteur legt deze op door middel van een bij voor bezwaar vatbare beschikking, waartegen rechtsmiddelen als bezwaar en beroep openstaat. Zoals aangekondigd bovenaan het artikel, hebben zwartspaarders vanwege een tijdelijke verruiming van de inkeerregeling tot juli 2014 de tijd om zonder boete in te keren.

Inkeerregeling zwartspaarder succesvol

In 2013 heeft het inkeren (met of zonder boete) al tot een aanzienlijke financiële bate voor de Nederlandse overheid geleid. Op 8 november 2013 berichtte de staatssecretaris van Financiën dat er in 2013 al 1272 zwartspaarders hun verzwegen vermogen hadden opgebiecht bij de Belastingdienst. Tot dan toe ging het om een vermogen van bijna 552 miljoen euro.

Maak schoon schip met de inkeeregeling

De regeling heeft de afgelopen jaren de Nederlandse schatkist flink gespekt. Advies is dus om niet alleen bij niet aangegeven tegoeden in Luxemburg en Oostenrijk, maar ook met tegoeden in landen als Zwitserland gebruik te maken van de inkeerregeling voor 1 juli 2014 om zo tijdig schoon schip te maken, want daarna kan de Nederlandse overheid hoge boetebedragen incasseren!

Over de auteur

Rutger Oevering is advocaat bij CroonDavidovich en heeft ruime ervaring in het belastingrecht en het civiele recht.