Leegstand Kantoren, Daar is wat aan te Doen!

Door Hans Hinnen
leegstand kantoren

U krijgt als ondernemer, projectontwikkelaar of vastgoedeigenaar nieuwe instrumenten waarmee u uw leegstand kunt terugdringen. Dankzij een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht wordt het veel gemakkelijker leegstaande kantoren tijdelijk een andere maatschappelijk gewenste functie te geven.

Wat hebben mantelzorg en leegstand kantoorgebouwen met bestuursrecht te maken? Heel veel! De wetgeving van het bestuursrecht in ons land is een goed voorbeeld van gegroeide wensen vanuit de praktijk. Momenteel ligt voor advies bij de Raad van State een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). In de loop van dit jaar zou dit ingevoerd moeten worden.

Waarom is dit nieuwe besluit nu zo’n mooi voorbeeld van wensen uit van de samenleving? Dat komt omdat er twee actuele kwesties nader worden geregeld, te weten extra bouwmogelijkheden op het achtererf van een woning ten behoeve van mantelzorg en het eenvoudiger maken om leegstaande kantoorgebouwen tijdelijk een andere maatschappelijk gewenste functie te geven. Over dat laatste gaat dit artikel.

Leegstand kantoren en bestuursrecht

Als de nieuwe regeling is ingevoerd, dan kunnen er omgevingsvergunningen (zeg maar gewoon bouwvergunningen) worden afgegeven die afwijken van een bestemmingsplan. Hierdoor wordt het mogelijk dat leegstaande (kantoor)gebouwen al dan niet tijdelijk bewoond kunnen worden en tegelijkertijd wordt het kraken tegengegaan. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.

Wat houdt de nieuwe regeling in? Voor gebouwen buiten de bebouwde kom gaat de speciale regeling gelden dat deze zijn beperkt tot een logiesfunctie voor werknemers.

Ook andere bestemming gebouwen buiten bebouwde kom

Dit is een vrij ingrijpende aanpassing van de thans geldende regeling, waarin een ander gebruik van bouwwerken alleen is toegestaan binnen de bebouwde kom en die bovendien ook nog beperkt is tot een oppervlakte van 1.500 m2. In de nieuwe regeling gaat het dus ook over gebouwen buiten de bebouwde kom, waarbij de genoemde oppervlakte eis is vervallen. Ook het bij een gebouw behorende terrein mag ten behoeve van de nieuwe functie worden gebruikt.

Doel: vermindering leegstand kantoren

Het is te hopen dat deze nieuwe wetgeving een duidelijke bijdrage geeft aan de vermindering van de enorme leegstand die we dagelijks om ons heen ervaren door de aanwezigheid van zoveel borden met “te huur” erop.

U krijgt als ondernemer, projectontwikkelaar of vastgoedeigenaar dus instrumenten in handen waardoor u uw leegstand kunt terugdringen en het u hopelijk weer geld gaat opleveren.

Over de auteur

Hans Hinnen is advocaat bij RWV Advocaten. Hij werkt in de Secties Vastgoed en Bestuursrecht.