Nieuwe Aanbestedingswet 2012 Biedt mkb Kansen

Door Frank Oostlander
nieuwe aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet 2012 geeft het MKB meer kansen en minder rompslomp via aanbestedingen overheidsopdrachten binnen te slepen. Wist u dat er jaarlijks 60 miljard euro aan opdrachten te vergeven zijn?

De lobbyisten van het MKB is het gelukt belangrijke stappen te zetten. Als het gaat om een sterke positie voor het MKB is de nieuwe Aanbestedingswet in verschillende opzichten zelfs koploper binnen Europa. Dat komt onder meer doordat een belangrijk deel van de nieuwe Wet geldt voor alle overheidsopdrachten, dus ook voor heel kleine en zeker niet alleen voor de heel grote.

Delen van de wet gelden zowel voor enkelvoudig onderhandse, meervoudig onderhandse, openbare, alsook voor Europese aanbestedingen. Waarbij het goed is om te weten dat de aanbestedende dienst verplicht is te motiveren waarom hij voor het ene of het andere type aanbesteding heeft gekozen. Ook moet de aanbesteder motiveren waarom een bepaalde ondernemer is toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. De motivering voor deze keuze kan voor een niet uitgenodigde ondernemer een goed handvat zijn voor de vraag waarom hij niet is uitgenodigd.

Nieuwe aanbestedingswet 2012 gunstig voor kleinere partijen

De nieuwe Aanbestedingswet zorgt bovendien voor een betere toegankelijkheid van de aan te besteden opdrachten voor kleinere marktpartijen, omdat opdrachten niet meer onnodig mogen worden samengevoegd, maar juist in percelen moeten worden opgedeeld. Samenvoegen mag alleen nog als de aanbesteder dat deugdelijk motiveert.

Kleinere opdrachten en het verdelen van opdrachten in percelen moeten leiden tot minder hoge geschiktheidseisen, zoals bijvoorbeeld de beruchte omzeteis. Het wettelijke clusterverbod en de verplichting voor de aanbesteder om percelen te vormen wordt alom gezien als een belangrijk succes van de MKB-lobby.

Nieuwe aanbestedingswet: alleen eisen die redelijk zijn ten opzichte van opdracht

Van belang is voorts dat in de nieuwe wet het in de rechtspraak geformuleerde aanbestedingsrechtelijke beginsel van proportionaliteit een prominente plaats in de Wet heeft gekregen. Dit beginsel houdt in dat aanbestedende diensten alleen eisen mogen stellen en voorwaarden of criteria mogen formuleren, die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht.

Alle overheidsopdrachten, moeten voortaan digitaal worden aangekondigd op de website van Tendernet. Als u daar nog niet eerder een kijkje heeft genomen, raad ik u aan dat gauw (en voortaan regelmatig) te gaan doen: www.tenderned.nl

Nieuwe aanbestedingswet biedt administratieve vereenvoudiging

De Aanbestedingswet vermindert niet alleen door de verplichte publicatie van alle aanbestedingen op Tenderned de administratieve belasting voor de inschrijver. Ook de uniforme Eigen verklaring en de Gedragsverklaring Aanbesteden zijn welkome vereenvoudigingen.

Nieuw is ook de Klachtenregeling, die voorziet in de mogelijkheid om gedurende de aanbestedingsfase alsnog duidelijkheid te verkrijgen als in de Nota van Inlichtingen door de aanbestedende dienst onbevredigend is geantwoord op de door de inschrijver gestelde vragen, zonder meteen de stap naar de rechter (in kort geding) te hoeven maken.

MKB’ers hebben met nieuwe aanbestedingswet veel te winnen

Er is voor MKB-ers veel te winnen in aanbestedingen. Het aanbestedingsrecht heeft nadrukkelijk tot doel om marktpartijen gelijke kansen te bieden op de gunning van een overheidsopdracht en slaagt daar steeds beter in. Laat de kansen van de nieuwe aanbestedingswet u niet ontgaan.

Avatar

Over de auteur

Frank Oostlander is advocaat bij Smeets advocaten in Haarlem en adviseert in vastgoedzaken, huur- en bouwkwesties, aanbestedingen, en over commerciële contracten, zoals franchising.