Ontslag na 2 Jaar Ziekte: Ontslagvergoeding?

Door Paul Snijders
ontslag na 2 jaar ziekte ontslagvergoeding

Ontslag na 2 jaar ziekte van de werknemer is in principe mogelijk. Maar het hangt van omstandigheden af of de werknemer toch nog recht heeft op een ontslagvergoeding. De rechter wees laatst geen ontslagvergoeding toe, ook al moest de werkgever loon doorbetalen wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen.

Ook al mag de werkgever de arbeidsovereenkomst in principe opzeggen na 2 jaar ziekte, toch kan de werknemer nog een ontslagvergoeding eisen. Bij de bepaling van de hoogte van de ontslagvergoeding maakt de rechter een belangenafweging. Die moet beoordelen of de gevolgen van de opzegging voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging, waarbij de rechter alle relevante omstandigheden van het geval ten tijde van het ontslag in onderlinge samenhang in aanmerking neemt.

Ook na 2 jaar ziekte kan een ontslag na deze toets dus kennelijk onredelijk zijn en leiden tot een ontslagvergoeding. De afweging stond laatst centraal in een zaak, waarin de kantonrechter moest beoordelen of ontslag na langdurige ziekte kennelijk onredelijk is, als het UWV aan de werkgever na twee jaar ziekte een loondoorbetalingsverplichting oplegt wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Toestemming ontslag bij UWV na 2 jaar ziekte

De medewerker – een monteur – raakt vanwege ernstige oogproblemen in 2009 arbeidsongeschikt. Meer dan 2 jaar later heeft de werkgever toestemming gevraagd aan het UWV Werkbedrijf voor ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV heeft de verzochte toestemming verleend. Vervolgens vorderde de werknemer bij de rechter een verklaring dat het ontslag kennelijk onredelijk is. Ook vorderde hij herstel van het dienstverband en een ontslagvergoeding.

De rechter oordeelde dat de werknemer na ruim 2 jaar ziekte geen recht had op een ontslagvergoeding: ‘De enkele omstandigheid dat een werknemer, die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is, vanwege die reden zonder toekenning van een vergoeding is ontslagen, levert in het algemeen geen grond op voor toewijzing van een vordering als bedoeld in artikel 7:681 lid 1 BW. Daartoe dienen bijzondere omstandigheden te worden gesteld en zo nodig bewezen, die in de kern inhouden dat het ontslag is gegeven in strijd met algemeen aanvaarde normen van goed werkgeverschap’.

Kantonrechter: ontslag na 2 jaar ziekte niet onredelijk

De kantonrechter oordeelde verder: ‘De omstandigheid dat het UWV op 26 mei 2011 heeft geoordeeld dat [gedaagde] tekortgeschoten is in haar re-integratieverplichtingen, vormt onvoldoende grond voor de conclusie dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door [gedaagde] kennelijk onredelijk is’.

Daarbij overwoog de kantonrechter dat allereerst van belang dat de werkgever haar tekortkoming heeft hersteld, waardoor de loonsanctie is bekort. Ook achtte de kantonrechter het verzuim ten aanzien van de re-integratie-verplichtingen ‘niet van voldoende gewicht om het ontslag kennelijk onredelijk te doen zijn’. Ook was niet gebleken dat de werknemer wèl in het eigen of passend werk zou zijn gere-integreerd als de werkgever de re-integratie voortvarender had aangepakt.

Werkgever betaalde loon door tijdens 2 jaar ziekte

Daarbij heeft de kantonrechter tevens in aanmerking genomen dat het tekortschieten van de werkgever tot gevolg heeft gehad dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever met bijna een jaar is verlengd zodat de werknemer gedurende een periode van meer dan 2 jaar ziekte 100 procent van het loon heeft doorbetaald.

Op grond van de rapportage oordeelde de kantonrechter dat de medewerker niet in staat was tot het verrichten van eigen of passend werk bij de werkgever. Tenslotte stond niet vast dat de lichamelijke beperkingen het gevolg zijn van de werkzaamheden die hij voor de werkgever heeft verricht, zodat de werkgever geen verwijt treft ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid. Dat de werknemer lichamelijke beperkingen had, elf jaar in dienst was en een eenzijdige werkervaring had, woog daar volgens de kantonrechter niet tegenop.

Conclusie ontslag na 2 jaar ziekte

Kortom, of de werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding na 2 jaar ziekte, hangt sterk af van de omstandigheden. De werknemer zal moeten aantonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat het ontslag kennelijk onredelijk is.

Over de auteur

Mr. Paul Snijders is advocaat bij Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten te Amsterdam. Hij richt zich op advies en procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.