Schade Door Leegstand bij Faillissement Huurder en Bankgarantie?

Door Martijn Hoving
Schade door leegstand bij faillissement huurder en bankgarantie?

Bij een faillissement van de huurder ontstaat schade door leegstand voor de verhuurder. Die schade is in principe niet te claimen, tenzij het onder een bankgarantie valt. Advocaat Martijn Hoving licht toe.

Bij een faillissement van de huurder kunnen zowel huurder als verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Doorgaans met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en ongeacht de in de overeenkomst opgenomen opzegtermijn. Uit een uitspraak uit 2011 volgt dat bedingen in de huurovereenkomst omtrent schade door leegstand niet tegen de boedel kunnen worden ingeroepen.

In faillissement huurder geen claim op schade door leegstand

In het faillissement kan aanspraak worden gemaakt op de drie maanden huur als boedelschuld. Daarnaast kunnen in het faillissement bijvoorbeeld achterstallige huur en schade ontstaan vóór faillissement worden ingediend. Schade door leegstand kan echter niet worden geclaimd!

Kan verhuurder schade door leegstand wel claimen onder een bankgarantie?

Ja, althans als dat in de garantie is bepaald. Het feit dat het niet als schade kan worden geclaimd in het faillissement, betekent niet dat een derde zich niet garant mag stellen voor dergelijke schade. Dit volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Veel van de op dit moment in omloop zijnde huurgaranties bieden een dergelijke dekking.

Let goed op tekst in de bankgarantie

De bank heeft dergelijke claims vervolgens weer afgedekt met zogenaamde contra-garanties van de huurder. Uitvloeisel van bovenstaande regels lijkt te zijn dat de bank deze contra-garantie niet ten laste van de failliete boedel mag brengen. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat banken hun standaard bankgaranties zodanig zullen aanpassen dat schade door leegstand niet langer kan worden geclaimd bij faillissement. Wees hier alert op indien een dergelijke garantie voor u van belang is!

Maakt sale-and-lease-back transactie verschil?

In een andere recente zaak op dit gebied is betoogd dat de regel omtrent schade door leegstand niet zou gelden bij sale-and-lease-back transacties. Dit standpunt is door de Hoge Raad verworpen.

Over de auteur

Martijn Hoving is advocaat bij RWV Advocaten en is werkzaam op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht.