“Voor Lage Rechtsbijstandpremie Krijg je bar Weinig”

Door Floris Zwartkruis

Hoewel de maandpremie voor een rechtsbijstandverzekering doorgaans aan de (nogal) lage kant is, valt op dat je voor die lage premie ook bar weinig krijgt, stelt juridisch adviseur Floris Zwartkruis. 

Uitzondering hierop lijkt de verzekering van SRK Rechtsbijstand te zijn. Er komen regelmatig positieve signalen bij mij binnen dat laatstgenoemde verzekeraar coulant/redelijk omspringt met verzoeken om een juridisch adviseur of advocaat naar keuze. Dit is zowel in de buitengerechtelijke fase als in de gerechtelijke fase het geval.

Maar sommige (andere) verzekeraars, zoals DAS, kiezen er klaarblijkelijk voor om alle dekkingsgeschillen in rechte met hun verzekerden uit te vechten, bij voorkeur tot en met het Europese Hof van Justitie toe. Dit siert de verzekeringsbranche bepaald niet, temeer daar de verzekeringsbranche zelf debet is aan de actuele discussie over het onderwerp van een vrije keuze van een juridisch adviseur/advocaat.

Toegang voor een “prikkie”

De rechtsbijstandverzekeringsbranche is m.i. juist flink gegroeid door het beeld te laten ontstaan dat je als verzekerde voor een “prikkie” onbeperkt toegang krijgt tot een juridisch adviseur of advocaat naar keuze. In de polissen werden bedragen genoemd van bijvoorbeeld dekking tot 50.000 of 25.000 gulden, afhankelijk van het rechtsgebied. Maar ook in recente TV-spots wordt de indruk gewekt dat een heel team van juristen je met raad en daad bijstaat wanneer jij dat nodig hebt en wilt.

Dit laatste beeld strookt niet met de huidige praktijk waarbij een welwillende verzekerde actief wordt ontmoedigd om zijn verzoek om rechtsbijstand voor een geschil door te zetten. Reeds bij het telefonische contact (met name bij DAS, Ditzo, ARAG) wordt duidelijk dat de verzekerde nog heel wat handelingen moet verrichten eer er ook maar iets gedaan gaat worden.

Oeverloze discussie

Mijn ervaring is dat de verzekerde vaak verzandt in een oeverloze discussie met sommige verzekeraars  over de aanmelding van het geschil (aanvullende stukken toesturen, nadere toelichtingen geven etc.) en/of over de vraag of er dekking bestaat. Zodra duidelijk is dat er een procedure gevoerd moet worden en door de verzekerde verzocht wordt om een advocaat naar keuze, weigeren sommige verzekeraars (met name DAS, ARAG, DITZO) en stellen deze zich bijvoorbeeld op het standpunt dat er naar hun mening geen procedure is, geen noodzaak bestaat tot een procedure, geen redelijke kans van slagen is bij het voeren van een procedure, een keuze moet worden gemaakt uit een behandelaar in dienst bij de verzekeraar, een schikking de voorkeur verdient etc.

Behandeling door een behandelaar van de verzekeraar is er doorgaans op gericht om zo snel mogelijk tot een schikking te komen zodat de behandelaar kan voldoen aan de target die de verzekeraar aan hem stelt (bijvoorbeeld 180-220 dossiers per jaar afwikkelen). Als een zaak wordt uitbesteed aan een advocaat of juridisch adviseur, dan komt het ook wel voor dat de verzekeraar een fixed fee bedingt met de betreffende advocaat of juridisch adviseur.

Staat fixed fee garant voor behoorlijke behandeling?

De vraag is dan of de fixed fee (bijvoorbeeld 750 euro) garant staat voor een behoorlijke behandeling. De vraag die dan ook bij mij opkomt is of een verzekerde niet beter zelf naar een advocaat of juridisch adviseur toe kan gaan om – zonder trammelant en administratieve rompslomp – rechtstreeks een redelijke tarief overeen te komen met een ervaren juridisch adviseur of advocaat.

Zelf zou ik toejuichen indien verzekeraars naast of in plaats van de huidige verzekering een nieuw soort verzekering (tegen een hogere premie) aanbieden waarbij de verzekerde desgewenst op het eerste verzoek zowel in een buitengerechtelijke als een gerechtelijke fase wel toegang krijgt tot een juridisch adviseur of advocaat naar keuze en waarbij ook coulant wordt omgesprongen bij de aanmelding van het geschil en het beoordelen van de dekking.

Over de auteur

Floris Zwartkruis is senior legal advisor bij Orange Legal.