Hoge Raad: Vrije Advocaatkeus bij Procedure bij UWV

Door Jan-Hein Strop
uwv

Rechtsbijstandverzekeraar Das geeft verzekerden geen vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedures bij het UWV. Onterecht, zo oordeelt de Hoge Raad.

Polishouders van rechtsbijstandverzekeraar Das die ontslagen worden via een procedure bij het UWV, krijgen van Das geen vrije advocaatkeus. Reden is dat zo’n procedure voor het verkrijgen van een ontslagvergunning volgens Das geen “administratieve procedure” is, zoals bedoeld in artikel artikel 4:67 Wet Financieel Toezicht. In die wet staat dat verzekerden zelf hun advocaat mogen kiezen als sprake is van een “gerechtelijke of administratieve procedure”.

In een zaak aangespannen door een verzekerde van Das is de kwestie voorgelegd aan de Hoge Raad. Die oordeelt: ‘De Hoge Raad is voorshands van oordeel dat de procedure bij het UWV moet worden aangemerkt als een administratieve procedure als bedoeld in art. 4 lid 1, aanhef en onder a, Richtlijn (en daarmee tevens als een administratieve procedure als bedoeld in art. 4:67 Wft).’

Procedure bij UWV is administratieve procedure

Das had in de zaak verweer gevoerd door te stellen dat er bij het UWV geen rechter aan te pas komt, en de gang naar het overheidsorgaan daarom niet onder de reikwijdte van de Wft valt. Onzin, zegt de HR: ‘De omstandigheid dat de procedure bij het UWV niet plaatsvindt ten overstaan van een rechterlijke instantie, staat dan ook niet eraan in de weg dat deze procedure wordt aangemerkt als een administratieve procedure in de zin van art. 4 lid 1, aanhef en onder a, Richtlijn.’

‘In de tweede plaats’, zo voegt de HR eraan toe, ‘heeft het HvJEU in het hiervoor […] aangehaalde arrest Sneller/DAS overwogen dat de Richtlijn, en met name art. 4 ervan, beoogt de belangen van de verzekerden ruim te beschermen, hetgeen niet verenigbaar is met een restrictieve uitleg van art. 4.’

Europese rechter aan de beurt

Omdat de Richtlijn waarnaar de HR verwijst, een Europese richtlijn is, kan de Hoge Raad evenwel nog geen definitieve beslissing nemen en vraagt de Europese rechter om enkele vragen te beantwoorden. Zo is er pas over een paar maanden echte duidelijkheid.

Lis van Engelen, advocaat van de polishouder (GMW Advocaten), zei eerder tegen LegalDutch: “Het begrip “administratieve procedure” is niet voor niets toegevoegd en impliceert al dat bedoeld is het bereik breder te trekken dan enkel procedures voor een “echte” rechter. Het UWV is een bestuursorgaan en het staat daarmee buiten kijf dat sprake is van een administratieve “figuur”. Een redelijke uitleg van de bedoeling van de Richtlijn – namelijk bescherming van de rechtzoekende verzekerde – brengt met zich mee dat de ontslagprocedure bij het UWV daaronder zou moeten vallen.”

Polishouders recht op vrije advocaatkeus

Deze zaak is relevant voor veel geschillen. Das is marktleider en veel polishouder zouden graag gebruik maken van hun recht op vrije advocaatkeuze. Vorig jaar november bevestigde het Europese Hof dat recht in een geruchtmakende uitspraak, die bepaalde dat verzekerden ook zelf mogen kiezen in procedures waar geen advocaat verplicht is, zoals bij de kantonrechter. Als gevolg hiervan hebben veel rechtsbijstandverzekeraars hun polisvoorwaarden gewijzigd.

Over de auteur

Ik ben oprichter van LegalDutch, een vernieuwend marketingplatform voor advocaten. Met mijn ervaring als journalist (ex-FD) en juridische achtergrond help ik advocaten nieuwe klanten te bereiken met content marketing: effectief geschreven blogs die de doelgroep raken en scoren in Google. Ik geef workshops, breng advocaten in het nieuws en denk mee bij contentcreatie. Email: janhein@legaldutch.nl.