Welke Werkvergunning Voor Mijn Buitenlandse (niet-EU) Werknemer?

Door Sander Groen - Advocaat Immigratie en Arbeid
werkvergunning buitenlandse werknemer

Voor het in dienst nemen van een buitenlandse (niet-EU) werknemer heeft u een werkvergunning nodig. Welke smaken zijn er? De kennismigrant, EU Blue Card en Intra Corporate Transfer vergunning toegelicht.

Onderschat als werkgever niet het belang van de juiste werk- en verblijfsvergunning bij het aannemen van buitenlandse werknemers. Zonder de vereiste vergunning riskeert u immers een boete van € 8.000 per vreemdeling – hier leest u hoe een boete voorkomt. Ik maak u daarom wegwijs in het complexe stelsel van regels, zodat u zonder zorgen nieuw personeel kan aantrekken.

Eerst zal ik stilstaan bij het zijn van erkend referent van de onderneming, omdat dit de aanvraagprocedure versnelt en in één geval zelfs een voorwaarde is.

Erkenning als referent van de onderneming

Het zijn van erkend referent is namelijk vereist voor een onderneming die aanvragen wil indienen voor MVV-visa  (machtiging tot voorlopig verblijf – waarover zo meer) en verblijfsvergunningen voor werknemers die als kennismigrant naar Nederland komen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist op de aanvraag.

Het gaat de IND er met name om of de onderneming kan worden aangemerkt als een ‘betrouwbare partner’ in het kader van de immigratieprocedure. De werkgever die is erkend als referent door de IND kan gebruik maken van de versnelde toelatingsprocedure waardoor binnen twee weken wordt beslist op de aanvraag kennismigrant, EU Blue Card of Intra Corporate Transfer (ICT) verblijfsvergunning . Voor het aanvragen van een EU Blue Card of ICT-verblijfsvergunning is het niet vereist dat de werkgever is erkend als referent, alleen is de procedure dus sneller.

In 2017 is het legestarief voor de aanvraag als erkend referent € 5.276. Voor ondernemingen tot 50 werknemers wordt de helft van de legesbedrag geheven: € 2.638.

Onderneming bestaat langer dan 1.5 jaar

Ondernemingen die langer dan 1.5 jaar bestaan worden door de IND relatief eenvoudig en snel erkend als referent. In de regel wordt in vier weken beslist. De belangrijkste voorwaarden om erkend te worden als referent zijn in dat geval:

 • Inschrijving in de Kamer van Koophandel
 • de onderneming heeft geen achterstand met de afdracht van sociale lasten en loonbelastingen
 • de onderneming is de afgelopen vier jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkend referent geen fiscale vergrijpboete opgelegd, of een boete voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon en -vakantiebijslag, en de Vreemdelingenwet
 • de bestuurders moeten betrouwbaar zijn. De IND kan in dit verband een verklaring omtrent gedrag opvragen
 • de onderneming mag de afgelopen drie jaar niet failliet zijn verklaard
 • de omzet en winstgevendheid van de onderneming.

Onderneming bestaat korter dan 1.5 jaar

Indien de onderneming korter bestaat dan 1.5 jaar dan is de procedure om erkend te worden als referent lang. Namelijk wel vier tot zes maanden. Ook moeten er zeer veel documenten worden ingediend bij de aanvraag, zoals een ondernemings- en financieel plan en stukken die zien op de bestuurder. De aanvraag wordt beoordeeld door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Ik adviseer ondernemingen om deze route alleen te bewandelen indien er geen andere opties zijn. De procedure is namelijk erg lang en er moeten echt heel veel stukken worden ingediend bij de aanvraag.

Vergunning Kennismigrant

De kennismigrantenvergunning is een verblijfs- en werkvergunning ineen. De belangrijkste voorwaarde is het salaris. Indien de kandidaat ouder is dan 30 jaar moet hij maandelijks bruto € 4.324 exclusief 8% vakantietoeslag verdienen, en indien hij jonger is moet hij minimaal € 3.107 bruto per maand verdienen (2017 salarisnormen). Daarnaast moet de vreemdeling een arbeidsovereenkomst sluiten met de onderneming in Nederland. Opleiding en werkervaring is formeel geen voorwaarde voor deze vergunning.

De duur van de verblijfsvergunning hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. Indien die voor één jaar is afgesloten dan wordt de vergunning ook voor één jaar verleend. De maximale geldigheidsduur is vijf jaar.

U kunt deze vergunning eenvoudig verlengen, als ook de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, of als er een overeenkomst voor onbepaalde tijd is. De gezinsleden (echtgenote, ongehuwd partner en minderjarige kinderen) van de kennismigrant ontvangen een vergunning met dezelfde duur als de kennismigrant.  De gezinsleden van de kennismigrant mogen werken in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning.

Vergunning geschikt voor:

Bedrijven die van plan zijn om meerdere niet EU werknemers in dienst te nemen.

Voordeel:

 • Snelle procedure van twee weken
 • Weinig documenten vereist bij indienen aanvraag
 • HBO of Bachelordiploma geen voorwaarde

EU Blue Card (Europese Blauwe kaart)

eu blue card

Ook de EU Blue Card is een verblijfs- en werkvergunning ineen. Hoewel de naam van de vergunning ‘Europese Blauwe kaart’ lijkt te zeggen dat een vreemdeling met deze vergunning in de hele Europese Unie kan werken, is dat niet het geval. De vergunning geldt alleen voor werkzaamheden in Nederland.

De eerste voorwaarde voor de EU Blue Card is dat de kandidaat een Bachelor of Master diploma moet hebben. Dit diploma moet eerst worden beoordeeld door Internationale Diploma Waardering (IDW.) Het diploma van de kandidaat moet gelijkwaardig zijn aan een Nederlandse HBO of Bachelor diploma. Nadat het diploma is beoordeeld kan de aanvraag worden ingediend.

De salarisnorm voor de EU Blue Card ligt hoger dan bij de kennismigrantenregeling en kent ook geen onderscheid in leeftijd. Het salaris dient minimaal €5.066 bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag te bedragen.

Let op duur arbeidsovereenkomst

Net als bij de kennismigrantvergunning moet er een arbeidsovereenkomst worden gesloten met de onderneming in Nederland. De arbeidsovereenkomst moet in eerste instantie voor minimaal één jaar zijn aangegaan. De EU Blue Card wordt verstrekt met dezelfde duur als de duur van de arbeidsovereenkomst, met een maximale geldigheidsduur van vier jaar. Ook de EU Blue Card kunt u eenvoudig verlengen, indien de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Ook met de EU Blue Card mogen zowel echtgenoten en ongehuwd partner, en minderjarige kinderen in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning. De gezinsleden ontvangen een vergunning met dezelfde duur als de EU Blue Card houder.

Het pluspunt van de EU Blue Card ten opzichte van de kennismigranten- en ICT-vergunning is dat de werknemer de periode die hij in Nederland heeft verbleven met zijn EU Blue Card mag ‘meenemen’ naar een andere EU lidstaat. Deze duur mag dan worden opgeteld voor het komen tot vijf jaar die is vereist voor een permanente verblijfsvergunning. Voorwaarde is dat de vreemdeling minimaal achttien maanden in Nederland moet hebben verbleven met een EU Blue Card en in de andere EU-lidstaat ook een EU Blue Card heeft verkregen.

In mijn praktijk merk ik dat dat de EU Blue Card met name wordt aangevraagd door bedrijven die korter dan 1.5 jaar actief zijn, en er slechts één of enkele niet-EU werknemers in dienst zullen treden. Ook merk ik dat cliënten de EU Blue Card aanvragen omdat de beoogde kandidaat dit graag wil, met het oog op tewerkstelling in een andere EU-lidstaat over een aantal jaar.

Vergunning geschikt voor:

Bedrijven die korter dan 1.5 jaar geleden met bedrijfsactiviteiten zijn gestart. En geschikt voor bedrijven die hooguit enkele niet- EU werknemers in dienst zal nemen.

Voordeel:

 • Uw bedrijf hoeft niet te zijn erkend als referent door de IND
 • Werknemer kan zijn verblijfsjaren in Nederland meenemen naar andere EU-lidstaat

Intra Corporate Transfer vergunning (ICT-vergunning)

De ICT- vergunning is bedoeld voor overplaatsingen (transfers) van werknemers binnen een groep van ondernemingen. Alleen managers, specialisten en trainees kunnen worden overgeplaatst. De werknemer moet in dit kader worden overgeplaatst van een groepsonderneming gevestigd buiten de Europese Unie naar de groepsvestiging in Nederland. Het dienstverband met de zendende onderneming moet blijven bestaan.

De werknemer moet tenminste drie maanden in dienst zijn van de zendende onderneming voordat deze kan worden overgeplaatst naar de vestiging in Nederland. Bij een overplaatsing van een werknemer binnen een concern moet deze vergunning worden aangevraagd. Je kan dan niet kiezen voor de kennismigrantenvergunning of de EU Blue Card.

Salarisnormen

Dezelfde salarisnormen gelden als bij de kennismigrantenvergunning: in geval de werknemer ouder is dan 30 jaar moet hij bruto per maand € 4.324 exclusief 8% vakantietoeslag verdienen, en indien hij jonger is moet hij minimaal € 3.107 bruto per maand verdienen (2017 salarisnormen). Managers of specialisten die worden overgeplaatst moeten minimaal in het bezit zijn van een Bachelor diploma of vijf jaar relevante werkervaring hebben. Trainees moeten minimaal een Master opleiding hebben. De diploma’s hoeven niet te worden gewaardeerd door IDW zoals bij de EU Blue Card. De onderneming hoeft niet door de IND erkend te worden als referent, maar in dat geval duurt de procedure wel 90 dagen. Als het bedrijf erkend referent is, duurt het twee weken.

Deze vergunning wordt voor maximaal drie jaar verstrekt en kan niet worden verlengd. Na deze drie jaar kunt u deze vergunning omzetten naar een vergunning als kennismigrant. Ook echtgenoten, ongehuwd partners en minderjarige kinderen kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Zij mogen werken in Nederland zonder werkvergunning.

Het grote voordeel  van de ICT-vergunning is dat een werknemer ook in een andere EU-lidstaat (uitgezonderd Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) werkzaamheden mag verrichten op basis van de vergunning die is afgegeven door Nederland. Hij mag die werkzaamheden verrichten voor een groepsonderneming gevestigd in deze andere EU-lidstaat en zelfs bij klanten van de groep  gevestigd in een andere EU-lidstaat.

Vergunning geschikt voor:

Bedrijven die een vestiging hebben buiten de Europese Unie en in Nederland of andere EU-lidstaten.
Voordeel:

 • Werknemer kan op basis van een Nederlandse ICT-vergunning werkzaamheden in een andere lidstaat verrichten bij een andere vestiging of bij een klant in een andere EU-lidstaat.
 • Onderneming hoeft geen erkend referent te zijn.

Is een inreisvisum vereist? En wat is een MVV-visum?

Een MVV-visum (machtiging tot voorlopig verblijf in Nederland) is een inreisvisum dat is vereist voor werknemers die langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven.  Alle buitenlandse werknemers die naar Nederland komen op basis van één van de hierboven beschreven vergunningen komen per definitie langer dan 90 dagen.

Uitgezonderd van dit  MVV-visumvereiste zijn onderdanen van Amerika, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Verder zijn uiteraard de lidstaten van de Europese Unie uitgezonderd, alsmede Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Zij mogen Nederland inreizen zonder MVV-visum. Werknemers met een andere nationaliteit mogen Nederland alleen inreizen met MVV-visum in hun paspoort dat is geplaatst door de Nederlandse ambassade of consulaat in hun land van herkomst.

Voor MVV-plichtige vreemdelingen bestaat de Toelating en Verblijf (TEV) procedure. Dit betekent dat met één aanvraag zowel een MVV-visum als verblijfsvergunning wordt aangevraagd. Na afgifte van de MVV hoeft geen aparte aanvraag meer voor een verblijfsvergunning in Nederland te worden ingediend. De onderneming in Nederland moet de aanvraag voor de MVV en verblijfsvergunning voor de werknemer indienen.

Hoe lang duurt de immigratieprocedure? En hoe ziet de procedure er verder uit?

Nadat een aanvraag bij de IND is ingediend, beslist de IND binnen twee weken op de aanvraag als de onderneming erkend referent is. Indien de onderneming geen erkend referent is duurt het maximaal 90 dagen. De werknemer die op basis van zijn nationaliteit geen MVV-visum nodig heeft, kan Nederland inreizen nadat de vergunning aanvraag is ingewilligd. Nadat in Nederland een afspraak is gemaakt bij een IND kantoor en de werknemer een sticker in zijn paspoort heeft ontvangen, mag hij werken. Na twee weken zal hij zijn verblijfsvergunning kunnen ophalen bij een IND kantoor.

Indien de werknemer wel een MVV-visum nodig heeft (zie hierboven wanneer dat het geval is) duurt de procedure langer. De IND hanteert nog steeds dezelfde beslistermijnen als bij niet MVV-plichtige werknemers. Het verschil zit er echter in het volgende: nadat de IND een positieve beslissing heeft genomen moet de werknemer een afspraak maken bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in zijn land van herkomst / bestendig verblijf voor de afgifte van het MVV-visum. Gemiddeld duurt het ongeveer een week voordat het MVV-visum in het paspoort is geplaatst.

Afgifteduur verschilt per land

Uit mijn praktijk weet ik dat  de afgifteduur wisselt per land en regio. In Rusland, bijvoorbeeld, worden de MVV-visa binnen één dag afgegeven door de Nederlandse ambassade te Moskou. In Zuid-Amerika kan het wel twee weken duren. Na afgifte van het MVV-visum mag de werknemer Nederland inreizen. In tegenstelling tot de niet MVV-plichtige onderdanen mag de werknemer na inreis meteen werken. Wel moet ook deze werknemer binnen de geldigheidsduur van zijn MVV-visum zijn vergunning hebben opgehaald bij een IND kantoor. Zijn vergunning ligt in de  regel al klaar op het moment van inreis in Nederland.

Kroes Advocaten is uw partner bij het adviseren over de juiste procedure. Wij ontzorgen u en begeleiden u en uw toekomstig werknemer bij de gehele immigratieprocedure. Meer weten? Neem gerust contact op. Vele bedrijven zijn u al voorgegaan.

Over de auteur

Sander Groen is advocaat bij Kroes Advocaten en gespecialiseerd in arbeidsmigratie en Europees migratierecht. Hij verzorgt de aanvragen voor de vereiste visa, verblijfs- en werkvergunningen voor de werknemers van bedrijven, en van hun familie. Sander is eveneens een specialist op het gebied van de bestuurlijke boete die in het kader van de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) door de Arbeidsinspectie is opgelegd. De cliënten van Sander zijn multinationals, grote (familie-)ondernemingen en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze ondernemingen zijn onder andere actief in de IT, finance, energie- en voedingsector.