Zieke Werknemer Hoeft Geen Medische Gegevens af te Staan

Door Paul Snijders
zieke werknemer medische informatie

Mag een werkgever eisen dat een werknemer die ziek is, eerst de directie inlicht voordat een arbo-arts wordt ingeschakeld? En is weigering door de werknemer om medische gegevens te verstrekken, reden voor ontslag op staande voet? Het antwoord op beide vragen is nee, zo blijkt uit een recente uitspraak. 

Betrokkene was werkzaam als kraamverzorgende en arbeidsongeschikt geworden. Zij had een operatie ondergaan en zich meerdere keren, na werkhervatting, ziek gemeld. De werknemer verzocht haar werkgever om een arbo-arts in te schakelen. De directeur eiste echter dat zij naar kantoor zou komen om met hem haar situatie te bespreken. De werknemer gaf aan dat zij niet in staat was om naar hem toe te komen, dit op advies van de specialist en huisarts.

De werkgever gaf aan: “Als jij naar je specialist kunt met hulp van iemand anders kun je ook hier langskomen. Ik beoordeel eerst zelf aan de hand van een gesprek met jou wat er moet gebeuren en wat de vraagstelling van de arbo arts zal zijn”.

Zieke werknemer weigerde medische gegevens te geven

Toen de werknemer daar geen gehoor aan gaf is zij op staande voet ontslagen. Het UWV heeft een deskundigenoordeel afgegeven en daarin verklaard dat de werknemer niet in staat was haar eigen werk te doen. Ook had het UWV in een deskundigenoordeel verklaard dat de door de werkgever uitgevoerde re-integratie niet voldoende was. In een kort geding procedure vorderde de werknemer doorbetaling van het salaris.

De werkgever gaf op de zitting aan dat het ziekteverzuim minder dan 1 procent bedraagt en het beleid binnen het bedrijf is dat, alvorens de Arbo arts wordt ingeschakeld, de zieke werknemer bij de directeur langskomt zodat deze kan beoordelen of het nodig is dat een Arbo arts wordt ingeschakeld, en dat de directie bepaalt hoe de re-integratie plaatsvindt.

Werkgever achtte verstrekken medische gegevens redelijk verzoek

De werkgever meende dat aan redelijke verzoeken om bij de directeur langs te komen alvorens een Arboarts wordt ingeschakeld geen gehoor was gegeven. De kantonrechter overwoog echter dat de gedane verzoeken geen redelijke verzoeken zijn. De werknemer zelf heeft met klem verzocht om inschakeling van een Arboarts, die toestemming kreeg om met haar specialist (gynaecoloog) contact op te nemen.

De rechtbank bepaalde onlangs dat een werknemer niet verplicht is om bij de directie te verschijnen om een gesprek te voeren over haar ziekte, voorafgaand aan een bezoek aan de bedrijfsarts. “Het gaat niet aan, en is in strijd met het goed werkgeverschap, dat de werkgever een werknemer dan toch verplicht om eerst bij de directeur van het bedrijf langs te komen om te bespreken of inschakeling van een Arboarts wel nodig is”.

Verder overwoog de rechtbank dat inschakeling van een arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts door de werkgever verplicht is op grond van art. 13 en 14 Arbeidsomstandighedenwet:

“Uit deze regelgeving en de totstandkoming daarvan blijkt dat het de arbodienst dan wel bedrijfsarts is die beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is en adviseert over de re-integratie. De werknemer hoeft geen medische informatie aan zijn werkgever te verstrekken, doch slechts die informatie die nodig is om een plan van aanpak op te kunnen stellen. Ten onrechte stelt de werkgever zich, onder andere blijkens haar e-mail van … op een andersluidend standpunt”.

Om die reden oordeelde de rechter dat het ontslag opstaande voet geen stand zal houden en werd de werkgever veroordeeld om het salaris door te betalen.

Relevante regelgeving omtrent zieke werknemer

Volgens de wet Verbetering Poortwachter moet een werknemer passend werk uitvoeren en de door de werkgever redelijke, op re-integratie gerichte gegeven voorschriften opvolgen. Bij dreigend langdurig verzuim (langer dan zes weken) moet de (gecertificeerde) arbodienst of (een BIG-geregistreerde) bedrijfsarts nagaan wat de oorzaak van het verzuim is en wat moet worden gedaan om terugkeer naar het werk te versnellen. Uiterlijk in week zes moet er een probleemanalyse worden gemaakt. Op de werkgever rust daardoor de verplichting van de Arbowet om de ziekteverzuimbegeleiding onder te brengen bij een arbodienst of bedrijfsarts. Gebeurt dat niet, dan kan de Inspectie SZW de werkgever daarop aanspreken.

Verzuimprotocol zieke werknemer en privacy

Veel bedrijven hebben een verzuimprotocol, waarin bijvoorbeeld staat opgenomen dat een medewerker verplicht is om alle informatie te geven die van belang is voor de ziekmelding. Het protocol moet zijn goedgekeurd door de ondernemingsraad. Bepaalde verplichtingen kunnen in strijd met de wet zijn, zoals onnodig belastende voorschriften.

De werkgever moet verder de privacy van de medewerker respecteren (Artikel 10 van de Grondwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en heeft geen recht op verstrekking van medische gegevens. Er mag wel worden gevraagd of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval of verkeersongeval. De werkgever mag ook controleren of een medewerker die verzuimt hiervoor een geldige reden heeft, maar mag niet informeren naar de aard en de oorzaak van de ziekte. Dat geldt ook voor niet-medici zoals de casemanager, verzuimconsulent of de personeelsfunctionaris. De bedrijfsarts mag op basis van zijn beroepsgeheim geen medische informatie aan de werkgever verstrekken, tenzij sprake is van een beroepsziekte of een bedrijfsongeval.

Over de auteur

Mr. Paul Snijders is advocaat bij Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten te Amsterdam. Hij richt zich op advies en procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht/verbintenissenrecht.